Nødundervisning pga. COVID-19 for en klasse

Mandag, den 23. november 2020

Formularen vedrørende iværksættelse af nødundervisning for en klasse ere i følgende link:

https://hbps.dk/wp-content/uploads/2020/11/Hoejbjerg-Privatskole-751111-midlertidig-genoptagelse-af-noedundervisning-23-11-2020.pdf

 

 

Nyhedsbrev ved genåbning

Søndag, den 12. april 2020

Kære forældre

Som tidligere udmeldt vil Højbjerg Privatskole genåbne fra den 15.april. Vi bestræber os på at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer fra ministeriet og sundhedsmyndighederne. Da undervisningen fortsat vil være nødundervisning, vil det ikke være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning. Myndighedernes råd og anbefalinger har medført at vi har foretaget en række ændringer i skolens dagligdag.

Her er en foreløbig plan for genåbning af skolen for 0. til 5. klasse.

UNDERVISNING

Undervisning vil foregå i grupper med 10-15 elever i en klasse, og en afstand på 2 meter mellem eleverne. Vi bestræber os på at minimere antal af lærere der har kontakt til klassen ved at lade de samme lærere stå for undervisningen i den enkelte klasse.

Obligatoriske fag som dansk, engelsk og matematik vil blive prioriteret i forhold til andre fag.

Der vil komme et nyt skema i starten af uge 17 hvis der bliver behov for skemaændringer.

MØDETID

Skoledage vil starte kl. 8.35 som sædvanlig og skoledagen er uændret for 0. til 3. klasse. For 4. og 5.klasses vedkommende vil vi forkorte skoledagen til 13.05 alle dage.

Dagen vil starte med læsestund i alle klasser og undervisningen vil starte kl. 09.00. Dette vil medføre en udvidet afleveringsfrist i tidsrummet 8.30-8.55. Vi forventer på denne måde at minimere mennesketrafikken foran skolen ved aflevering.

MØDEPLIGT

Som udgangspunkt er der mødepligt for alle elever. Der er en konkret vejledning fra Sundhedsstyrelsen om, hvornår en elev skal blive hjemme bl.a. ved kronisk sygdom og/eller symptomer på COVID-19. Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, vil modtage fjernundervisning i videst omfang. Husk derfor venligst at informere kontoret og lærere ved fritagelse fra undervisning.

Hvis I vælger at holde jeres barn hjemme, uden saglig grund, bliver de registreret som fraværende. Eleven vil i denne situation ikke have krav på fjernundervisning men forældre vil være forpligtet til hjemmeundervisning. Vi skal fortsat føre fraværsprotokol, men vil ikke indberette fraværet til kommunen.

TEGN PÅ SYGDOM

Ansatte og børn må ikke komme i skole eller SFO, hvis der er symptomer på sygdom.

Syptomer er:

 • hoste
 • feber
 • ondt i halsen
 • muskelsmerter
 • hovedpine
 • vejrtrækningsbesvær

Ved det mindste tegn på sygdom skal børn og voksne straks hjemsendes og blive hjemme, indtil der ikke er sygdomssymptomer i 48 timer.

Forældre og andre opfordres må ikke møde op i skole og SFO, hvis de har symptomer på sygdom.

Børn og voksne, der har været i nær kontakt med en smittet person, må godt møde op i skolen, men de skal være særligt opmærksomme på sygdomstegn og de generelle råd om god hygiejne.

Hvis et barn eller en voksen, som har opholdt sig i skolen konstateres smittet med Covid19-virus, skal skolen videregive information til de børn og voksne, den pågældende har været i nær kontakt med.

AFLEVERING OG AFHENTNING AF BARN

Sundhedsmyndighedernes anbefaler kraftigt at I afleverer jeres børn ved parkeringspladsen eller ved indgange på skolen for de yngste klasser. Der skal helst kun være én forældre ad gang ved indgangen. Her vil der være personale til at tage imod børnene.

KØRSEL

Skolebussen kører ikke i denne periode. Vi vil samtidig opfordre Jer kraftigt til at undgå at bruge offentlige busser for at minimere smitterisikoen.

Der vil derfor naturligvis ikke blive opkrævet buspenge fra forældre der benytter busordning, indtil skolebussen kører igen.

SFO

SFO ordning vil være gældende mellem 13.00 til 15.00 for de tilmeldte elever. Forældre, som fravælger SFO ordning skal ikke betale for SFO i denne periode. Derfor er det vigtigt at I giver besked til skolen hvis ikke jeres barn skal i SFO i denne periode. Tilmelding og afmelding vil foregå i et spørgeskema der vil blive sendt i en separat mail.

KANTINEORDNING

Der vil ikke være kantineordning indtil sommerferien. Husk derfor madpakken og ikke mindst en drikkedunk.

RENGØRING OG HYGIEJNE

Vi bestræber os på at efterleve de gældende retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at både undervisningspersonale og rengøringsselskab har ekstra fokus på rengøring og gode daglige rutiner omkring hygiejne for børn og voksne.

Håndhygiejne
For at sikre god håndhygiejne er der fokus på at:

 • både medarbejdere og elever vasker hænder med vand og flydende sæbe når de kommer ind på skolen
 • elever vasker hænder hyppigt, når de er synligt snavsede og i faste intervaller fx i hvert frikvarter og minimum hver 2. time
 • medarbejdere vasker hænder med vand og flydende sæbe, når de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • der anvendes håndsprit, når man ikke er i nærheden af vand og sæbe.

Afstand mellem hinanden

For at sikre afstand mellem elever indbyrdes og til læreren er der fokus på de fysiske rammer og at eleverne ikke er samlet i større grupper. Det skal blandt andet sikres ved at:

 • Elever placeres ved borde, så der er to meter imellem eleverne.
 • Frikvarterer bliver planlagt forskudt, for at undgå mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.
 • Gårdvagter sikrer at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt i udendørs legeområder, så vidt som muligt.
 • Leg foregår i mindre grupper på fx fem elever udenfor og to-tre elever inden for og kun inden for samme klasse.
 • Elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

Rengøring
Skolen har gennem dagen fokus på løbende rengøring for at minimere smitterisikoen. Det betyder, at:

 • rengøring af vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag etc. sker to gange dagligt
 • toiletsæder rengøres og afsprittes mindst 2 gange dagligt.
 • skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.

Vi glæder os til at tage imod jeres børn, også under disse særlige forhold J

Pas godt på jer selv og hinanden!

Mustafa Y. Øzel

Skoleleder