Evalueringskulturen vægtes højt på Højbjerg Privatskole.

Højbjerg Privatskole bruger følgende redskaber til evaluering af skolens samlede resultat:

– TL-MG prøver (Læs mere herunder)

– De Nationale Test

– Karakterblade gives fra 0. klasse til 9. Klasse (3 gange om året). 

Resultaterne vil blive evalueret i bestyrelsesmøder, man vil se på det samlede karaktere og dermed se på om det giver anledning til yderligere opfølgning.

Evalueringen af elevernes faglige og sociale kompetencer deles op i 3 dele:

– Test i TL og MG prøver – udarbejdet af Hogrefe Psykologisk Forlag.

– Karakterblad – tre gange om året fra 3. klasse til 9. klasse.

– E-plan – udarbejdet af skolens lærere, som uddeles til den enkelte elev fra 3. klasse til 9. klasse, sammen med karakterbladet.

Om TL og MG prøver:

Det er hensigten at bruge standardiserede test indenfor samme system således, at man har et sammenligningsgrundlag fra år til år.

Skolen bruger TL og MG prøverne for at vurdere, hvor den enkelte elev er placeret fagligt.

I indskolingen er evaluering en naturlig integreret del af vores daglige undervisningspraksis. Vi arbejder fra første klasse med at lære børnene, at reflektere over deres egen læring samt deres sociale adfærd.

3 gange om året udleverer vi karakterblade til eleverne. Vi anvender 7-trins skalaen, samt vores eget interne evalueringssystem . I forbindelse med udleveringen af karakterbladene afholder klasselærerne individuelle elevsamtaler, hvor vi drøfter elevernes faglige mål for det kommende kvartal.

Klassetrin dansk matematik

Børnehaveklasse BSO, IL-basis

MG for 0. kl. – 1. klasse

OS 64 Mini SL MG for 1. kl. – 2. klasse

OS 120 MG for 2. kl. – 3. klasse

SL 60 MG for 3. kl.

BSO kortlægger børns viden om læsning, skrivning og brugen af disse færdigheder. Vi vil benytte materialet umiddelbart efter skolestart for at belyse forud for læseindlæringen, hvilke områder børnene endnu ikke har en tilstrækkelig forståelse af, således at vi kan tilrettelægge aktiviteter, der udvikler disse områder.

Gruppeprøven har til formål at undersøge læseforståelsen og centrale, kritiske læseforudsætninger i den tidlige indskolingsfase. Vi vil benytte prøven i sidste kvartal i børnehaveklassen og lade prøveforløbet strække sig ind i 1. klasse, idet prøven med fordel administreres flere gange med henblik på at følge elevernes læseudvikling.

Vi vil benytte Mini SL, idet vi ønsker at undersøge elevernes begyndende læsefærdigheder på et tidligt tidspunkt. Ved at kombinere Mini SL og OS 64 undersøger vi, om eleverne både kan afkode og forstå sætninger, idet dette er meget relevant for vores tosprogede elever, som på trods af gode læsefærdigheder måske mangler sproglige forudsætninger for at sammenholde informationer til en helhedsforståelse. Mini SL vil vi benytte i 1. klasse i umiddelbar forlængelse af OS 64 prøverne – se under OS 64 og OS 120.

Vi vil anvende disse prøver i vores vurdering af elevernes begyndende læseudvikling, idet vi finder, at vurderingen af enkeltordslæsning er en god og relevant begyndelse, når det drejer sig om læsevurdering. Vi gentager prøverne med et halvt års interval, således at læseudviklingen kan følges. OS 64 tages i primo december og primo juni måned i 1. klasse, medens OS 120 tages primo december og primo juni måned i 2. klasse.

I 3. klasse vil vi benytte SL 60 prøven for bedre at kunne vurdere elevernes sætningslæseevner og læseudvikling med henblik på: planlægning af undervisning, herunder også undervisningsdifferentiering og henvisning til evt. specialundervisning.

Vi vil benytte MG-prøverne, da vi ønsker at belyse vore elevers grundlæggende færdigheder i matematik og opnå en sikker viden om elevernes standpunkt. Vi opfatter ovenstående evalueringsværktøjer som et supplement til lærernes egne observationer. Skolens fornemste evalueringsopgave er den, lærerne løser, når de løbende foretager opsamling af viden – taler med eleverne, iagttager eleverne og stiller spørgsmål. Prøverne kan ikke erstatte denne vurdering, men de kan være et hjælpemiddel – et supplement til støtte for den løbende evaluering og undervisningsplanlægning.