Højbjerg Privatskole skal være et positivt alternativ til folkeskolen.

Skolen sørger for at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer for en god skolegang.

Højbjerg Privatskole vil styrke elevernes faglige kundskaber, specielt indenfor de boglige fag. Der lægges vægt på en ekstra indsats inden for fagene dansk, engelsk og matematik.
Skole/hjem samarbejdet er vigtigt for at eleverne oplever en helhed i hverdagen. Der afholdes et forældremøde og to forældrekonsultationer årligt for alle. Ved faglige-, personlige- eller sociale problemer indkaldes forældrene til samtale efter behov.
Skolen lægger vægt på at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kulturelle baggrund, retten til at være forskellig respekteres og underbygges. Eleverne på skolen skal udvise respekt for kultur- og meningsforskelle, så eleverne lærer at respektere egen samt andres religion, kultur og holdninger. Eleverne skal undervises i demokrati og åndsfrihed, ligesom dagligdagen skal indeholde elementer af dette.
Skolen skal generelt afspejle samfundet uden for skolen. Dog skal der være plads til mindre forskelle. Afgangseleverne skal så vidt så muligt optages på ungdomsuddannelserne. Gennem uddannelse opnås bedre integration.

Skolens undervisning skal danne basis for et solidt fagligt grundlag, som skal være med til at løfte eleven til bedre indsigt i både faglige, personlige og sociale sammenhænge.

Skolen skal gennem sin kultur og undervisning opdrage eleverne til at kunne forstå og deltage i et demokratisk samfund. Eleverne skal kunne forstå, respektere og bruge de pligter og friheder, som er forbundet med at bo i et demokrati.

Mennesker er forskellige i kulturer og levevis. Skolen skal give eleverne forståelse og indsigt, således at de udvikler både tolerance og respekt. Eleverne skal være åbne for andres tanker og synspunkter end deres egne og kunne føre en respektfuld omgangsform i forhold til andre mennesker på tværs af kulturelle-, religiøse-, sociale-, etniske- og kønsmæssige forskelle. Undervisningen skal tilrettelægges således, at der tages hensyn til elevernes kulturelle baggrund.
Højbjerg Privatskole er ikke en religiøs skole. Skolen ser religion som en privat sag, der bedst varetages af familien. Skolen følger undervisningsministeriets læseplan i faget religion.

Skolen skal stimulere elevernes personlige udvikling, som skal give eleverne en forståelse for eget selvværd.
 Skolen skal forsøge at give eleverne en god forståelse for ligeværd mellem mennesker, uanset køn, religion eller nationalitet.
 Gennem forståelse for eget selvværd og andres ligeværd kan man forstå tolerance.