I Højbjerg Privatskole lægger vi vægt på, at alle elever føler sig velkommen i skole hver dag og har det godt med deres klassekammerater og lærere.

For at vi alle kan tage bedst hensyn til det faglige, sociale og personlige er der nogle regler som vi alle i skolen skal følge.

Herunder kan du læse hvilke regler, der gælder for dig som elev:

Retningslinjer

Elevfravær: Skolen skal have besked fra elevens forældre ved fravær og sent fremmøde. Forældrene skal informere klassens lærere ved at skrive en besked via SkemaIntra.

Når der undervises: Eleverne må ikke forlade skolen uden opsyn, medmindre skolelederen har givet lov. Lærerne kan ikke give elever lov til at forlade skolen. Den pågældende lærer skal følge med eleverne i sådant et tilfælde. Toiletbesøg i timerne skal begrænses til et minimum. Især de store elever i 6.-9. klasse skal lære at holde sig til frikvarteret.

Gangen: Råben, skrigen, løben og boldspil på gangen er strengt forbudt. Man må ikke smække med dørene.

Sne: Sneboldkamp skal foregå udenfor. Ingen sne indenfor, sneboldkamp (evt. et bestemt område).

Mobiltelefoner: HBPS er en mobilfriskole. Alle elever afleverer deres telefoner i første lektion og får udleveret igen i slutningen af sidste lektion. Lærerne inddrager mobiltelefoner, hvis de bliver brugt i skoletiden. Telefonen kan afhentes af elevens forældre senere.

Slik, sodavand, nudler og lignende: Elever må ikke medbringe slik, sodavand, nudler eller lignende på skolens område. Ved fødselsdage og andre særlige dage må eleverne dog godt medbringe til uddeling i deres klasse. Tyggegummi er strengt forbudt i skolen.

Konflikter: Hvis der opstår konflikter mellem to eller flere elever, skal eleverne først forsøge at løse konflikten selv gennem kommunikation. Hvis dette ikke hjælper kontaktes en voksen.

Hærværk/graffiti: Elever som udøver hærværk eller graffiti vil som minimum blive gjort erstatningspligtige, og som hovedregel blive bortvist fra skolen.

Ordensreglement:

Generelt:

Skolen forventer:

– At undervisningen foregår i god ro og orden.

– At eleven behandler sine kammerater ordentligt.

– At elevens samvær med kammerater og lærere er præget af gensidig respekt, tryghed og tillid.

Elever på skolen har pligt til:

– At møde til tiden.

– Udføre det arbejde læreren pålægger dem.

– At vise hensyn og respekt for andre.

– At være med til at passe på skolen, og holde den pæn.

– At altid følge de anvisninger som læreren giver.

– At i alle forhold udvise god og ordentlig opførsel.

– At opføre sig ordentligt på vej til og fra skole.

Specifikt:

– Der må ikke støjes på gangen.

– Ingen elever må forlade skolens område, før skoledagen er slut. Dette gælder også for 7. og 8. klasse.

– Elever må ikke pille ved eller lege med brandvarslings/behandlings-udstyr. Elever, som gør dette, vil blive gjort erstatningspligtige.

– Elever som skader skolens bygninger eller materiel, enten ved graffiti eller ved hærværk, vil blive gjort erstatningspligtige.

– Vi forventer at vores elever opfører sig ordentligt og høfligt under deres transport til og fra skole.

– Det er strengt forbudt at filme/optage andre med sin mobiltelefon på skolen, i frikvartererne, i bussen og lægge det ud på de sociale medier.

Elever må ikke henvende sig på lærerværelset uden gyldig grund (f.eks. uheld). Henvendelser skal være til gård- eller gangvagt.

– Det er ikke tilladt at ryge på Højbjerg Privatskole.

-Reglerne opdateres løbende.

* Såfremt en elev overtræder reglerne vil det som udgangspunkt føre til en mundtlig tilrettevisning.
I tilfælde af gentagelser eller særligt grove forseelser vil det medføre yderligere konsekvenser.

* Det er en enhver lærers pligt og ansvar at håndhæve skolens ordensreglement.

* Det er kun skolens ledelse som kan dispensere for reglementet!